Otwarte Pon - Pt 08:00-17:00

Klauzula Informacyjna Pro Pozycje Sp. z o.o. Sp. k. jako Potencjalnego Pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy

 Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pro Pozycje sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000588216, posługująca się numerem NIP 8992712853, reprezentowana przez Komplementariusza, spółkę Pro Pozycje sp. z o.o. (numer KRS: 0000578321), w imieniu której działa  Arkadiusz Król – Prezes Zarządu,

zwana dalej Administratorem.

2. Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Administratora

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 • zachęcamy do kontaktu z Działem Kadr na adres e-mail: kadry@pro-pozycje.pl i / lub
 • wskazujemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować na adres e-mail: osobowe@pro-pozycje.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane przez Państwo stanowisko, na podstawie Kodeksu Pracy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO.

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. do momentu zakończenia rekrutacji na wybrane przez Państwo stanowisko pracy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia złożenia aplikacji lub
 2. w okresie krótszym niż 6 miesięcy w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych.
 3. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie Państwa aplikacji na przyszłe rekrutacje, dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 24 miesięcy, licząc od dnia złożenia aplikacji.

6. Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do krajów trzecich.

8. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane przez Państwo stanowisko.

10. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Administratora jest dostępna pod adresem: https://pro-pozycje.pl/polityka-prywatnosci/